Lopende projecten

Projectsubsidie voor Leidse kunstenaars

Het Lucas van Leyden Fonds lanceert een nieuwe beeldende kunst regeling voor (kleinschalige) projecten in de openbare ruimte van Leiden voor kunstenaars uit Leiden. Naast inmiddels ontplooide initiatieven door het LLF om kunst in de openbare ruimte van Leiden te bevorderen en de stad daarmee een boost te geven als kunststad die leeft, doet het LLF nu een oproep aan Leidse kunstenaars. Wij vragen kunstenaars om met voorstellen te komen om in nauwe relatie tot een specifieke plek en waar mogelijk in (nauwe) samenwerking met andere kunstdisciplines, partijen of maatschappelijke domeinen in de stad (jeugdzorg, sport, buurten, verenigingen, enz.) een kunsttoepassing te ontwikkelen.

De projectsubsidie is bedoeld voor nieuwe kunstprojecten in de openbare ruimte en dienen voor een specifieke plek of situatie gemaakt te worden.

Wij roepen kunstenaars met een professionele achtergrond op om een projectplan met begroting bij ons in te dienen voor 31 maart 2021.Wij zullen de volgende criteria hanteren bij de selectie van plannen die we honoreren:


Het plan dient:- een verrassende, wel overwogen afstemming te hebben met de plek;
- de plek, zijn bewoners of cultuurgeschiedenis op fantasierijke en inhoudelijk zinvolle wijze te benaderen;
- van hoge artistieke kwaliteit te zijn;
- rekening te houden met kwetsbaarheid vanwege vandalisme.

Verder:


- De kunstenaar zorgt zelf voor voldoende draagvlak bij betrokkenen, omwonenden, etc.
- Projecten kunnen een duur hebben van maximaal twee jaar; indien anders gaat dit in overeenstemming met de kunstenaar en het LLF. Tijdelijke projecten blijven eigendom van de kunstenaar, die zorg draagt voor het verwijderen.
- Het kunstproject kan blijvend worden indien er voldoende draagvlak is bij de bewoners en in afstemming met het LLF. Permanente kunstwerken worden opgenomen in de Collectie Leiden. De gemeente Leiden wordt eigenaar en is verantwoordelijk voor het onderhoud. Hierover afstemmen met de gemeente
- Het werk moet publiek toegankelijk zijn (dit omvat ook begraafplaatsen, binnentuinen van openbare gebouwen of kunst aan openbare gebouwen).
- De kunstenaar bedenkt een kunstwerk en werkt dit van ontwerp tot en met plaatsing uit. De kunstenaar is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk. Het LLF kan behulpzaam zijn met het aanvragen van vergunningen en contact met de gemeente.

Gevraagd wordt:

- Een projectplan met een schriftelijke toelichting op het voorstel.
- Een visuele presentatie van het werk, waarin goed zicht wordt gegeven op de context.
- Een toelichting op gebruikte techniek, materiaalgebruik, onderhoud en vandalismebestendigheid.
- Onderhoudsplan met kostenraming.
- Een gespecificeerde begroting, met uitsplitsing van honorarium en uitvoeringsdeel.
CV en portfolio van eigen werk.


Beschikbaar productiebudget:

Er kunnen, afhankelijk van het aanbod, tussen de 8 en 10 voorstellen gehonoreerd worden met als budget tussen de €7.500 en €10.000 euro.

Omdat het hier gaat om een persoonlijke projectsubsidie van een beeldend kunstenaar hoeft er geen matching gezocht te worden met andere fondsen. Kunstenaars vragen aan (geen instellingen, stichtingen e.d.).


Procedure

- Er kunnen doorlopend aanvragen gedaan worden.
- Er is totaal 75.000 euro inclusief btw beschikbaar voor deze regeling.
- Een aanvraag dient uiterlijk 10 dagen voor de vergadering van het Stadscuratorium van het LLF te worden ingediend wil het in behandeling kunnen worden genomen. Zie hiervoor het vergaderschema op de website.
- Een aanvraag kan digitaal worden aangeleverd worden via: info@lucasvanleydenfonds.nl
- Kunstenaars met een aantrekkelijk, artistiek voorstel kunnen worden uitgenodigd de aanvraag toe te lichten aan het stadscuratorium.

Lees meer