LUCAS VAN LEYDEN FONDS

Het Lucas van Leyden Fonds ondersteunt projecten voor beeldende kunst in de openbare ruimte in de stad Leiden met aandacht voor de relatie tussen kunst en wetenschap, en kunst en samenleving. Het ondersteunt beeldende kunstprojecten uitgevoerd door professionele beeldende kunstenaars. Het Lucas van Leyden Fonds verwelkomt zowel projecten die permanent in de openbare ruimte worden geplaatst als projecten die voor een beperkte periode voor de openbare ruimte worden uitgevoerd. Een voorwaarde voor de projecten is dat ze bijdragen aan de identiteit en de rol van Leiden als kennisstad en Stad van Ontdekkingen.

In lijn met de Cultuurnota van de gemeente Leiden, wil het fonds zich nadrukkelijk inzetten voor dynamiek, verbinding, vernieuwing en inclusie. Het fonds hanteert op basis van de Beeldende Kunst en Openbare Ruimte (BKOR) -visie en het stadsprofiel, de volgende doelstellingen.

Uitsluitend rechtspersonen en samenwerkingsverbanden zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op het Lucas van Leyden Fonds. Uit statuten en werkzaamheden moet blijken dat de werkzaamheden zijn gericht op het (doen) uitvoeren van projecten voor beeldende kunst. Het Lucas van Leyden Fonds ondersteunt de Code Culturele Diversiteit, Code Cultural Governance en Fair Practice Code.
Aanvragers kunnen contact opnemen met het Lucas van Leyden Fonds middels een formulier met een korte projectbeschrijving, tijdslijn, kostenraming en effectanalyse. De aanvragen worden door het stadscuratorium van het Lucas van Leyden Fonds beoordeeld.

Ondersteunt en bevordert

samenwerking tussen nieuwe en bestaande initiatieven op het gebied van beeldende kunst in de openbare ruimte in de stad Leiden,

Ondersteunt de Lucas Art Award

bij het realiseren van kunstopdrachten in de openbare ruimte aan jonge, mid-career en oudere kunstenaars van (inter)nationale statuur,

Bevordert de zichtbaarheid

en verbinding van Leidse kunst in Leiden. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een online platform en het mogelijk maken van exposities en netwerkbijeenkomsten.

Betrekt buurten en bewoners

in Leiden bij het beheer van de kunst in de openbare ruimte in Leiden, door te reageren op verzoeken uit de stad. Het stelt hiervoor ook bestaande beelden uit depot ter beschikking.

Stimuleert nieuwe vormen

van beeldende kunst in de openbare ruimte, waarmee een zo groot mogelijk deel van de bewoners van de stad wordt aangesproken en van opdrachtgeverschap.